SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“)

Zákonné dôvody spracúvania osobných údajov

AGENTÚRA AUTO DATA spol. s r. o. so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 308 40 244, zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka č.: 2122/B zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb za účelom vytvorenia jedinečného používateľského konta pre používanie platených online služieb poskytovaných na webových stránkach https://shop.aad.sk a https://ocenit.eu. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou AGENTURA AUTO DATA spol. s r. o. z vyššie uvedených zákonných dôvodov pre účely poskytovania online služieb.

Potvrdzujem, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som informovaný o práve prístupu k svojim osobným údajom a o ďalších právach, najmä o práve poskytnúť vysvetlenie k osobným údajom spracovaných AGENTUROU AUTO DATA, ak sa domnievam, že sú spracované v rozpore so zákonom. Ako dotknutá osoba som si vedomý práv ustanovených v §19 - §28 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä práva písomne požiadať spracovateľa o odstránenie alebo zablokovanie nesprávnych osobných údajov, o ich opravu, doplnenie alebo likvidáciu. Vedomý si práv a povinností spracovateľa osobných údajov, vyplňujem a odosielam elektronický registračný formulár, čím zároveň udeľujem AGENTURE AUTO DATA povolenie na spracovanie mojich osobných údajov za účelom vytvorenia bezpečného prístupu k online službám. Platnosť tohto súhlasu sa vzťahuje na celé obdobie aktívneho používateľského konta k online službám, prípadne na obdobie stanovené príslušnými zákonmi. Toto moje vyhlásenie súčasne a plnohodnotne nahrádza môj písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasujem, že všetky mnou zadané osobné údaje do kontaktných polí registračného formulára sú pravdivé a poskytujem ich na základe dobrovoľnosti, čo potvrdzujem zaškrtnutím príslušného políčka. Odoslaním kontaktného formulára beriem na vedomie, že moje osobné údaje z kontaktných polí registračného formulára odovzdávam na spracovanie AGENTURE AUTO DATA spol. s r. o. za účelom aktivovania bezpečného prístupu k online službám v elektronickom obchode na stránke https://shop.aad.sk a https://ocenit.eu.

Platnosť tohto súhlasu k spracúvaniu mojich osobných údajov sa vzťahuje na celé obdobie od prijatia mnou vypísaného registračného formulára za účelom vytvorenia používateľského účtu do zóny platených online služieb v elektronickom obchode a zanikne zrušením účtu, pokiaľ zákon neukladá prevádzkovateľovi elektronického obchodu iný termín.

...